NSENGI – 10th Anniversary

NSENGI – 10th Anniversary

Speech_Wut

 

1 July 2016 – Mr.Wuttisak Jantarapa, Senior Manager, Brownfield Division represented TNS to join NSENGI – 10th Anniversary in Tokyo, JAPAN. In addition, Mr.Wuttisak also represented all the Nation staff to deliver a speech. Event participants included; NSENGI management, National Staff of NSENGI group companies, NSENGI Labor Union and freshmen of NSENGI.

1 กรกฎาคม 2559 – คุณวุฒิศักดิ์ จันทราภา ผู้จัดการอาวุโส แผนก Brownfield เป็นตัวแทน บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ร่วมงานเฉลิมฉลอง 10 ปี บริษัท NSENGI ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเป็นตัวแทนกล่าวคำปราศัยต่อผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร NSENGI, สหภาพแรงงาน เหล่าพนักงานในเครือ NSENGI ในต่างประเทศ และพนักงานใหม่

 

 

 

 

 

 

Share this post