Safety Day

Safety Day

SF1 at Bangpakong yard with the objectives to promote these following concepts;

  • Zero Tolerance Policy
  • Stop Work Policy
  • Life Saving Rules

Also, there are 5 safety stations, exhibitions and games.

งานวันความปลอดภัยไทยนิปปอนสตีลฯ – เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ ได้จัดงานวันความปลอดภัยขึ้นที่ส่วนงานบางปะกง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมนโยบายต่างๆดังต่อไปนี้

  • นโยบายความอดทนเป็นศูนย์ต่อผู้ละเมิดความปลอดภัย
  • นโยบายการหยุดปฏิบัติงาน
  • กฏการช่วยชีวิต

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตความปลอดภัยในการทำงาน 5 สถานี นิทรรศการและเกมส์ต่างๆ

SF2 SF3 SF4 SF5

Share this post