19 September 2017- TNS support the Sakorn Shrine House Celebration

19 September 2017- TNS support the Sakorn Shrine House Celebration

19 September 2017 – TNS PR team led by Kh.Patteera – Manager have passed cash donation to Kh.Tadthong represntative in order to support the Sakorn Shrine House Celebration at Bangpakong subdistrict.

19 กันยายน 2560 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยคุณพัศศ์ธีรา และทีมงานประชาสัมพันธ์ ได้ส่งมอบเงินบริจาค จำนวน 3,000 บาท ผ่านทางผู้แทน คุณธาตุทอง เพื่อเป็นเงินสนับสนุนในการจัดงานฉลองศาลเจ้าสาคร ตำบลบางปะกง

Share this post