2nd workshop of Waist Challenge Program 2017

2nd workshop of Waist Challenge Program 2017

  

TNS  arranged the 2nd workshop of Waist Challenge Program 2017 by Dietitian Profession from Facebook page “What did you eat Yesterday?” and Nutritionist from ChulalongkornNutritionist from Chulalongkorn University on 19 September 2017 which was opened for all employees especially who attended the Waist Challenge Campaign. In this workshop, there were many topics such as How to change eating habits, Nutrition knowledge base Nutrition knowledge base activities and Tips for healthy eating to help and encourage all participants to reduce waist size follow the objective of the challenge campaign.

    

บริษัทไทย นิปปอน สตีลฯ ได้สานต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการลดพุงลดโรค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ดำเนินการโดยวิทยากรจากเพจ “เมื่อวานป้าทานอะไร?” และทีมนักกำหนดอาหารจากชมรมนักกำหนดอาหาร
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการให้ความรู้การเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนได้ทราบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงโรคอ้วนและโรคอันตรายต่างๆที่จะเกิดตามมา อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการลดพุงลดโรคบรรลุจุดประสงค์ของโครงการได้

 

    

Share this post