Author - PR - PA & CA

Donate Surgical Mask 1,500 pieces to 6 person with disabilities

May 2021 – As part of TNS CSR (Corporate Social Responsibility), TNS delivered Surgical Mask 1,500 pieces to 6 person with disabilities (These 6 person with disabilities that the company supports careers in 2021)

พฤษภาคม 2564 – ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย 1,500 ชิ้น ให้กับ ผู้พิการ 6 คน (ผู้พิการทั้ง 6 คนนี้เป็นกลุ่มคนที่บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ สนับสนุนโครงการสร้างอาชีพให้ในปี 2564)

 

 

Donate Surgical Mask 5,000 pieces to Samutprakan Provincial Employment Office

18 May 2021 – As part of TNS CSR (Corporate Social Responsibility), Public Relations section led by Mr. Suwicha Kuntongdee Goverment Affairs/General Admin Manager represented TNS & NSE to donate Surgical Mask 5,000 pieces. We delivered Surgical Mask to Samutprakan Provincial Employment Office.

18 พฤษภาคม 2564 – ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ และ นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง ลิมิเต็ด นำโดยคุณสุวิชา ขันทองดี ผู้จัดการส่วนงานธุรการ เป็นผุ้แทนมอบหน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น ให้กับสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

Quit Smoking Award Presentation Ceremony

8 February 2021 – Mr. Hiroyuki Kurosaki – CEO has delivered Quit smoking trophy and special present to Quit smoking hero at Bangpakong yard. The management team and TNS Better Health Better Wellness Committee have also joined and congratulated all successful Quit smoking hero.

Remark : Supported by TNS & Thai Health Promotion Foundation

8 กุมภาพันธ์ 2564 – มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานมอบโล่และรางวัลพิเศษให้แก่พนักงานที่เป็นฮีโร่ ในการเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ จากโครงการ TNS สุขภาพดี มีสุข  ณ ส่วนงานบางปะกง โดยมีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการโครงการสุขภาพดี ทีเอ็นเอส มีสุข ต่างมาเข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับพนักงานที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

หมายเหตุ : สนับสนุนโครงการโดย บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

The program results are as followings;

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

No. Name Section Division Branch
1 MR. SENG PHAYUNGWANA Structure Construction BPK
2 MR. DAORUNG PHUMMILA Structure Construction BPK
3 MR. DECH CHAIYA Structure Construction BPK
4 MR. TUMMANOON NGOENBAMRUNG Offshore Service Field Service Solutions BPK
5 MR. MATEE THONGPHANCHANG Structure Construction AMR

BPK Shrine House Worship Ceremony 2021

7 January 2021 – TNS has arranged Shrine House Worship Ceremony at BPK Yard, in this regard, Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO has presided in this ceremony as well as TNS management, AMR personnel have joined the ceremony. The objective of its ceremony is to bring in prosperity into TNS.

7 มกราคม 2564 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลตายาย ประจำปี 2564 ณ หน่วยงานบางปะกง โดยพิธีดังกล่าวมี มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานส่วนงานอมราเข้าร่วมพิธีด้วย วัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้เพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ของเราสืบต่อไป

Plank Challenge 2020

10 December 2020 – Mr. Somchai Sampeenong – CSR Chairman and Mr. Mongkolpoj Kesnithivorakul – CSR Advisor have delivered prizes to all achievers of Plank Challenge 2020. The program results are as followings;

10 ธันวาคม 2563 – คุณสมชัย สามพี่น้อง ในนามประธานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและคุณมงคลพจน์ เกศนิธิวรกุล ที่ปรึกษาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ได้ส่งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการแพลงค์เปลี่ยนแปลงชีวิตประจำปี 2563 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

 

 

Retirement Certificate Presentation 2020

3 December 2020 – HR Management – Public Affairs & Corporate Affairs hosted the retirement certificate presentation at BPK, Building 2 Conference room #1. This year, there are 21 retirees, most of them have been working with TNS more than 15 years. In this regard, Mr.Hiroyuki Kurosaki, CEO has presented the certificates of appreciation and gifts to express our sincere gratitude for their long term services at TNS.

3 ธันวาคม 2563– ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีมอบเกียรติบัตร และของขวัญแก่พนักงานที่เกษียณอายุงานในปี 2563 ในปีนี้มีพนักงานที่เกษียณอายุงาน และเข้ารับเกียรติบัตรและรางวัลจากคุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ จำนวนทั้งสิ้น 21 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 15 ปี

Lists of retirees 2020 are as followings;

พนักงานเกษียณมีรายชื่อดังต่อไปนี้

Click here to view photo / คลิกที่นี่เพื่อชมภาพงาน : \\AMR-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\PR\3-Dec-20_Retirement Certificate Presentation 2020

 

TREE-N-S FOR FUTURE Mangrove Tree Planting at Koh Nok 2020

2 December 2020 – TNS management and 40 employees have jointly planted 500 mangrove trees at Koh Nok island, Tha Kham, Bangpakong Chachoengsao.

Mangrove forests are incredibly important ecosystems. It protects the local environment by acting like a green wall that reduces coastal erosion and helps reduce effects of heavy waves and strong winds on the coast. The intricate root system of mangroves also makes these forests attractive to fish and other organisms seeking food and shelter from predators as well as provides food for the local people and nutrients to the surrounding seas. Through our TREE-N-S FOR FUTURE – Mangrove Tree Planting project, TNS has come to realize that we could improve the public awareness of environmental conservation in this community.

Photographer : Mr.Kanok Ek-Un

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 – คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ จำนวน 40 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่จำนวน 500 ต้น บริเวณเกาะนก ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ป่าโกงกางมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศน์ ปกป้องสิ่งแวดล้อมเสมือนกำแพงสีเขียวชะลอการพังทลายของชายฝั่งและช่วยลดผลกระทบจากคลื่นลมแรงบริเวณชายฝั่ง รากที่ระโยงระยางของต้นโกงกางจะช่วยดึงดูดปลาและสัตว์น้ำให้มาหาอาหารเป็นแหล่งพักพิงจากนักล่าในทะเล และเป็นแหล่งอาหารคนในท้องถิ่นและสัตว์ทะเล ทางบริษัทฯเล็งเห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านทางโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยนิปปอน สตีล ฯ

ถ่ายภาพโดย คุณกนก เอกอุ่น

TNS Safety Day 2020

1 December 2020 – HSE section has arranged “TNS Safety Day 2020” at Bangpakong yard with the aim to raise the awareness of zero accident and drop object prevention. The highlight of its event is that the exhibition of safety aspects and games at Technical Training Center.

1 ธันวาคม 2563 – แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม “วันแห่งความปลอดภัยประจำปี 2563” ณ ส่วนงานบางปะกง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและวัตถุตกหล่น และมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความปลอดภัย แลเกมส์ต่างๆมากมาย ณ ศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค

Healthy Chef Challenge 2020

5 November 2020 – Mr.Somchai Sampeenong – CSR Chairman and Mr.Mongkolpoj Kesnithivorakul – CSR Advisor have delivered prizes to all achievers of Healthy Chef Challenge 2020. The program results are as followings;

5 พฤศจิกายน 2563 – คุณสมชัย สามพี่น้อง ในนามประธานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและคุณมงคลพจน์ เกศนิธิวรกุล ที่ปรึกษาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ได้ส่งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการกิน อยู่ ดี ชีวีมีสุขกับเฮลตี้เชฟ ประจำปี 2563 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

 

Rayong Office Opening Ceremony

29 October 2020 – TNS has arranged Rayong Office Opening Ceremony at SD Property Building, 2nd Floor in this regard, Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO and Fumiki Nakashima – COO have presided in this ceremony as well as TNS management.

29 ตุลาคม 2563 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดพิธีเปิดสำนักงานที่จังหวัดระยอง ณ อาคาร SD Property ชั้น 2 โดยพิธีดังกล่าวมี มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ มร.ฟูมิกิ นากาชิมา – กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร