บทบาท

 • งานรับประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพแบบมืออาชีพ พร้อมบุคลากรซึ่งรับรองโดยสถาบันระหว่างประเทศ
 • การมีส่วนช่วยลดต้นทุนของโครงการ
 • การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับโครงการระยะสั้นหรือโครงการแบบเร่งด่วน
 • การบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างครอบคลุม และสมบูรณ์เพื่อการขนส่งวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพไปยังปลายทางสินค้าที่กำหนดไว้ในลักษณะที่มั่นคงปลอดภัย และทันเวลา
 • การจัดหาแหล่งวัตถุดิบและบริการทั่วโลกอย่างกว้างขวางโดยใช้เครือข่ายของ “นิปปอน สตีล กรุ๊ป”

Procurement Record

กลยุทธ์

 • การพัฒนานโยบายการจัดซื้ออย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มตลาดหรือสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
 • การจัดซื้อจัดจ้างแบบต้นทุนต่ำ
 • การจัดซื้อจัดจ้างแบบมั่นคงและยั่งยืนให้สอดคล้องตามอุปสงค์และอุปทานอย่างรัดกุม
 • การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก
 • การบริหารจัดการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของระบบบูรณาการด้านการจัดซื้อและวิศวกรรม
 • การบริหารจัดการเพื่อการประสานงานและวางแผนด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม เป็นต้น
Top