กิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ไทยนิปปอน สตีลฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) และได้ออกแบบกรอบการดำเนินงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในรูปแบบ 3E ดังนี้
การศึกษา :เราให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะของตนได้
สิ่งแวดล้อม: เราอนุรักษ์และเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติสำหรับคนรุ่นต่อไปผ่านกิจกรรมของเรา
การส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพ: เราสร้างแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Top