บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้รับรางวัล “สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับก้าวหน้า”

กุมภาพันธ์ 2564 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้รับรางวัล “สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับก้าวหน้า” และประกาศนียบัตรจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Top