พิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้ผู้พิการ ประจำปีพ.ศ. 2565

พันธกิจของเรา คือการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2545 ซึ่งพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มุ่งช่วยเหลือผู้พิการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้คนพิการสามารถดูแลตนเอง และลดการพึ่งพิงได้

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ได้มีพิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้ผู้พิการ ประจำปีพ.ศ. 2565  (อาหารตามสั่ง, เครื่องดื่ม และ การทำบัวมหามิตร-โคมไฟไหว้พระรูปบัวโลหะจำลอง) อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบจาก บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย มร. มาซายะ วาตานาเบะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวิรัช ตันติวิภา เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และคุณเอกภพ สุขประสาธน์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ปทุมธานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

Top