โครงการนับก้าว (ประเภททีม) ประจำปี 2564

ส่วนงาน PR & CSR ได้ริเริ่มและดำเนินโครงการเพื่อสุขภาพ “โครงการนับก้าว (ประเภททีม) ประจำปี 2564” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานมีกิจวัตรประจำวันที่คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาว

ปีนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานร่วมกิจกรรมเป็นทีม โดยกำหนดให้มีพนักงาน 3 ท่าน ต่อหนึ่งทีม ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดและการทำงานที่บ้าน การร่วมกิจกรรมเป็นทีมจะช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมและกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กรทั้งในแผนกและต่างแผนกมากยิ่งขึ้น

PR & CSR มีความยินดีที่จะประกาศผลรางวัลโครงการ TNS Step Count Challenge 2021 ให้ทุกท่านทราบดังนี้ค่ะ

 

Top