กิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลน ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง (29 เมษายน 2565)

29 เมษายน 2565 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ร่วมกับผู้รับเหมาช่วง ผนึกกำลังลงพื้นที่เก็บขยะตกค้างในพื้นที่ป่าชายเลน ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ภายใต้กิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำบางปะกง ณ ยาร์ดบางปะกง มุ่งมั่นที่จะรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศของเรา บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศของเรา

ภาพก่อนเก็บขยะ

 

ภาพหลังเก็บขยะ

Top