โครงการปลูกป่า TREE-N-S FOR FUTURE ประจำปี 2563 ณ เกาะนก

2 ธันวาคม 2563 – คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ จำนวน 40 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่จำนวน 500 ต้น บริเวณเกาะนก ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ป่าโกงกางมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศน์ ปกป้องสิ่งแวดล้อมเสมือนกำแพงสีเขียวชะลอการพังทลายของชายฝั่งและช่วยลดผลกระทบจากคลื่นลมแรงบริเวณชายฝั่ง รากที่ระโยงระยางของต้นโกงกางจะช่วยดึงดูดปลาและสัตว์น้ำให้มาหาอาหารเป็นแหล่งพักพิงจากนักล่าในทะเล และเป็นแหล่งอาหารคนในท้องถิ่นและสัตว์ทะเล ทางบริษัทฯเล็งเห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านทางโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยนิปปอน สตีล ฯ

ถ่ายภาพโดย คุณกนก เอกอุ่น

Top