รางวัลองค์กรสุขภาพดี รูปแบบนพรัตนโมเดล Wellness Factory

13 กันยายน พ.ศ. 2565 – คุณจีรวัฒน์ เจริญผล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรสุขภาพดี รูปแบบนพรัตนโมเดล Wellness Factory” จากกรมการแพทย์และสำนักงานประกันสังคม

Top