บริษัท วีนิไทย – แผนขยายโรงบำบัดน้ำเสียบ่อหลัก ในส่วน โอเอสบีแอล

เจ้าของโครงการ :
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตงาน :
งานออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อจัดจ้าง. งานก่อสร้าง รวมถึงงานขอรับใบอนุญาต และการรื้อถอนและงานแก้ไขดัดแปลงตามที่ลูกค้ามอบหมาย

ระยะเวลาโครงการ :
มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565

Project Detail

โครงการ Vinythai ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง ประเทศไทย เป็นโครงการก่อสร้างหน่วยบำบัดน้ำเสียด้วยท่อ PVC โดยแต่ละหน่วยแบ่งเป็น 2 แพคเกจได้แก่ ISBL และ OSBL ตั้งอยู่ด้านในโรงเดิม
Top