บันเดิล 2, งานออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อจัดจ้าง. งานก่อสร้างและติตตั้งแท่นหลุมผลิต รวมถึงงานท่อเชื่อมระหว่างหลุมผลิต งานปรับปรุงระบบ และเชื่อมต่อระบบ

เจ้าของโครงการ :
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตงาน :
งานออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อจัดจ้าง. งานก่อสร้างและติตตั้งแท่นหลุมผลิต รวมถึงงานท่อเชื่อมระหว่างหลุมผลิต งานปรับปรุงระบบ และเชื่อมต่อระบบ

ระยะเวลาโครงการ :
กันยายน 2558 – ตุลาคม 2564

Project Detail

การขนส่งโครงสร้างแท่นหลุมผลิตจากลานผลิตที่โรงประกอบบางปะกง ลงแพบรรทุกเพื่อเตรียมส่งมอบให้เจ้าของโครงการ ปตทสผ.
Top