วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม 2566 – เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ส่วนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และส่วนงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงาน ลด ละเ ลิก สูบบุหรี่ ณ หน่วยงานบางปะกง เพื่อส่งเสริมและดำเนินการสถานที่ทำงานปลอดบุหรี่ที่ปกป้องพนักงานของเราให้ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสอง

ขอแสดงความยินดีกับพนักงาน ตามรายชื่อต่อไปนี้ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดส่งคลิปวีดิโอในหัวข้อ การรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ

รางวัลชนะเลิศ น.ส. กอบเกื้อ  มาสำโรง 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นาย จัตุรพงษ์  หงษ์วิไล 500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส. ณัฐพัชร์  ตันติอัมรานนท์ 500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส. ลัดดาวัลย์  บางพงษ์ 500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส. ศิชาภัชญ์  ภูวโชติไพศาล 300 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส. จุฬามณี ภู่กัน 300 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส. ลดารัตน์  แดนดงเมือง 300 บาท
รางวัลชมเชย นาง ธนัฐดา  ศรีคาวี 200 บาท
รางวัลชมเชย นาย พชรพล บุญสรวง 200 บาท
รางวัลชมเชย น.ส. กรรณิกา  แดนดงเมือง 200 บาท

 

Top