วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาวิศวกรเยี่ยมชมบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ

บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมทั้งคณะจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะสภาวิศวกร เข้าสู่โปรแกรมการเยี่ยมชมบริษัทไทยนิปปอนสตีล ณ ยาร์ดบางปะกง และได้รับเกียรติจาก มร.มาซายะ วาตานาเบะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณวิรัช ตันติวิภา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกล่าวต้อนรับแก่คณะผู้เยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย

Top